نیمه اول 1400: تعمیر انواع ژنراتور های چینی و اروپایی با ظرفیت های مختلف