* خرداد 1396: نصب و راه اندازی دستگاه اندازه گیری هدایت غشاء (پلیمری و سرامیکی) در دانشگاه صنعتی اصفهان


خرداد ماه سال 1398دستگاه تست هدایت غشا (پلیمری و سرامیکی) محصول شرکت دانش نوین هیدروژن آسیا در آزمایشگاه مرکزی دانشکده شیمی دانشگاه صنعتی اصفهان نصب و راه اندازی گردید. دستگاه تست هدایت برای اندازه گیری هدایت الکترونی و یونی انواع مواد نانوساختار و پودری نظیر پودر کاتالیستها، مواد ناریه، غشاهای پلیمری و سرامیکی، رنگها، مواد عایق الکتریسیته، پودر پلیمرها و پوششهای مورد استفاده در صنایع مختلف نظیر پیلهای سوختی، کلر-آلکالی، باتریها، الکترولایزرها، انواع پوششها در تجهیزات زمینی، دریایی و هوایی و... کاربردهای وسیعی دارد و به سادگی میتواند مقاومت نمونه را در محیطهای مختلف آبی، اسیدی، قلیایی، نمکی و گازی (گازهای مختلف) در دما، رطوبت و حتی فشارهای مختلف اندازه گیری، ثبت و رسم نماید.