* اردیبهشت 1397: نصب و راه اندازی دستگاه تست باتری در دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد


اردیبهشت ماه سال 1397 یک دستگاه تستر باتری تولید شده در شرکت دانش نوین هیدروژن آسیا در مرکز تحقیقات مواد پیشرفته دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد نصب و راه اندازی گردید. دستگاه تستر باتری دارای 5 کانال (قابلیت افزایش تعداد کانالها به صورت Optional) قابلیت انجام کلیه تستهای شارژ و دشارژ، عملکردی و پایداری را در سه سطح جریان دارا می باشد.