* خرداد 1398:نصب و راه اندازی دستگاه تست هدایت مواد (یونی و الکترونی) در پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران پژوهشکده پتروشیمی


خرداد ماه سال 1398دستگاه تست هدایت مواد (الکترونی و یونی) محصول شرکت دانش نوین هیدروژن آسیا در آزمایشگاه سنتز مواد شیمایی پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران نصب و راه اندازی گردید. دستگاه تست هدایت مواد برای اندازه گیری هدایت الکترونی و یونی انواع مواد نانوساختار و پودری نظیر پودر کاتالیستها، مواد ناریه، غشاهای پلیمری و سرامیکی، رنگها، مواد عایق الکتریسیته، پودر پلیمرها و پوششهای مورد استفاده در صنایع مختلف نظیر پیلهای سوختی، کلر-آلکالی، باتریها، الکترولایزرها، انواع پوششها در تجهیزات زمینی، دریایی و هوایی و... کاربردهای وسیعی دارد و به سادگی میتواند مقاومت نمونه را در محیطهای مختلف آبی، اسیدی، قلیایی، نمکی و گازی (گازهای مختلف) در دما، رطوبت و حتی فشارهای مختلف اندازه گیری، ثبت و رسم نماید.