* مهر 1393: تحویل پیل سوختی الکلی به دانشگاه ایلام


مهرماه سال 1393 یک دستگاه پیل سوختی الکلی مستقیم با سوخت ایستا و دارای تنفس طبیعی تولید شده در شرکت دانش نوین هیدروژن آسیا به دانشگاه ایلام تحویل داده شد. پیلهای سوختی الکلی نوعی از پیل های سوختی هستند که اتانول به عنوان سوخت به طور مستقیم به سل تزریق می شود.