* خرداد 1398: نصب و راه اندازی دستگاه تست هدایت مواد در پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران


خرداد ماه سال 1398 دستگاه تست هدایت مواد (آلکترونی و یونی) محصول شرکت دانش نوین هیدروژن آسیا در آزمایشگاه پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران نصب و راه اندازی گردید. این دستگاه برای اندازه گیری هدایت الکترونی و یونی انواع مواد نانوساختار و پودری نظیر پودر کاتالیست ها، مواد ناریه، غشاهای پلیمری و سرامیکی، رنگ ها، پلیمرها و پوشش های مورد استفاده در صنایع مختلف نظیر پیل های سوختی، کلر-آلکالی، باتری ها، الکترولایزرها، انواع پوشش ها در تجهیزات زمینی، دریایی و هوایی و... کاربردهای وسیعی دارد. به سادگی می تواند مقاومت نمونه را در محیط های مختلف آبی، اسیدی، قلیایی، نمکی و گازی (گازهای مختلف) در دما، رطوبت و حتی فشارهای مختلف اندازه گیری، ثبت و رسم نماید.